อินเลิฟ โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES ราคาเริ่มต้น 89900.- เดินทางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

อินเลิฟ โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES ราคาเริ่มต้น 89900.- เดินทางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

เอกสาร PDF ที่นี่ 

อินเลิฟ โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน

แถม 2 ประเทศ แวะเที่ยวประเทศออสเตรียและประเทศสโลวีเนีย


 

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***

Ø ลิ้มรสเมนูปลาเทร้าส์ อาหารขึ้นชื่อในอุทยานพลิทวิทเช่

Ø พิเศษ อาหารพื้นเมือง คาลามารี ปลาหมึกชุปแป้งทอดสไตล์โครเอเชีย

Ø ชิม หอยนางรมสดๆ จากท้องทะเลอาเดรียติค

Ø แวะเที่ยวประเทศ ออสเตรียน เมืองเวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

Ø แวะเที่ยวประเทศ สโลวีเนีย เมืองมาริเบอร์

Ø บินดีโดยสายการบินยุโรป ออสเตรียนแอร์ไลน์ พักดี ที่พักโรงแรม 4

*พิเศษ* เที่ยว 3 ประเทศในทริปเดียว สุดคุ้มไม่เสียเวลาบิน โครเอเชีย +ออสเตรีย + สโลวีเนีย
 
วันที่หนึ่ง/สนามบินสุวรรณภูมิ             -/-/-

    20.30 น.  U คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G พร้อมเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ  IN LOVE CROATIA
23.40 น.  Q เหินฟ้าสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26 BKKVIE อิสระบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.55 ชั่วโมง)

 
วันที่สอง/เวียนนา –   กราซ                            -/กลางวัน/เย็น
05.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
เช้า        นำท่านเดินทางสู่เมืองเวียนย่าน Kärntner Straße ถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวน Ringstraße กับจัตุรัสสเตฟานซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephens Cathedral) เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเวียนนา ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าล้านคนในหนึ่งปี โดดเด่นสะดุดตาด้วยหอคอยแหลมสูงและหลังคาที่ได้รับการตกแต่งลวดลายสุดวิจิตรงดงาม มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับนักบุญสตีเฟน ตั้งแต่ปี 1147 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงเวียนนา ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกด้วย จุดเด่นของพระราชวังเชินบรุนน์ คือ ตัวอาคารใหญ่โต สไตล์โรโคโค (Rococo) ที่มีสีเหลืองอร่ามสะดุดตา ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง อดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ดำริในการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมา ต่อมาจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และแล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ Graz เมืองใหญ่อันดับ2ขอบประเทศออสเตรีย เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
เที่ยง       ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถื่น
บ่าย         นำท่านเมืองกราซเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในปี 1999 นำท่านชมเมืองเก่าที่เคยเป็นป้อมปราการและปราสาทในสมัยโบราณ โดยนำท่านนั่งรถราง Funicular สายสั้นๆ ขึ้นสู่เนินเขา เพื่อชมหอนาฬิกาUhrturm ที่เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของเมือง อิสระชมวิวเมืองกราซบนยอดเขา เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองที่มีอาคารสถานที่ราชการสำคัญ และมีตลาดนัดเล็กๆ อิสระเดินเล่นในเมืองหรืออิสระช็อปปิ้ง เมื่อได้เวลาอันควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ          ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 ã พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย RAMADA GRAZ HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม/เมืองมาริเบอร์,พตุย ประเทศสโลวาเนีย – เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย
เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร์ Maribour ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั๋วโมง นำท่านชมเมืองเก่าตั้งแต่ในปี ค.ศ 1515 อยู่ท่ามกลางเทือกเขาและมีแม่น้ำ Drava Glavni Trg กลางเมืองจึงทำให้เมืองนี้สามารถปลูกองุ่นได้เป็นอย่างดีเป็นที่มาว่าไวน์เมืองนี้รสชาติดี นำท่านชมเมือง Ptuj เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสโลวาเนียที่มีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ปลายยุคหินและหลังจากนั้นมีก่อสร้างคล้ายป้อมที่มีกำแพงล้อมรอบ นำท่านชมหอคอยกลางเมือง Ptuj เป็นที่รวมตัวของสถาปัตยการในรูปแบบต่างๆตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 18 ตั้งตระหง่านนั่งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือเนินเขาที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบ้านเมืองเก่าหลังคสสีแดงของเมือง Ptuj และ แม่น้ำ Drava จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เที่ยง       ä รับประทานอาหารกลางวัน ภัตราคารอาหารจีน
บ่าย         นำท่านเที่ยวชมเมืองซาเกรบ ชม สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานที่แห่งนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ทำการถมที่หมดแล้วจึงได้เปลี่ยนเป็นเส้นทางถนนแทน แต่ก็ยังคงชื่อว่า สะพานสีเลือด เอาไว้อยู่ ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคารสไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ให้เดินชมและเลือกซื้อได้อาคารรัฐสภา (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติทำให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่ทั้งหลาย แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่งนี้ก็งดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วยโมเสกสีสันสวยงามพร้อมด้วยลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ภัตราคารในโรงแรม
          ã พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย DIPLOMAT HOTEL หรือเทียบเท่า

 วันที่สี่/เมืองซาเกรบ – เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า     เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย  เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง สู่แควน “อิสเตรีย” นำท่านชม เมืองโอพาเทีย เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยว นำท่านชมเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล ซึ่งเป็นรูปปั้นสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพาเทีย
เที่ยง     ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่า เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุดเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย ที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย เคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ผู้คนจึงใช้ภาษาอิตาเลียนกันแพร่หลาย  นำท่านเข้าชมสนามพูล่า อารีน่า สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมัน หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้งที่มีอายุช่วงเดียวกันกับโคลอสเซียมที่กรุงโรง เป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมัน สามารถจุคนได้ถึง 22,000 คน ประตูเข้าออกมี 20 ช่องทาง ปัจจุบันนี้ยังคงใช้งานต่างๆ เช่น งานภาพยนตร์ประจำปี จากนั้นเมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโลฟรานเพื่อเข้าสู่โรงแรม
ค่ำ         ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม
          ã พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองโอพาเทีย BRISTOL ASTORIA  HOTEL หรือเทียบเท่า

 วันที่ห้า/ เมืองโอพาเทีย -  อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่   เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ Plitvice Lakes National Park ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย และได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศปี ค.ศ 1949 และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 1979 ในอุทยานประกอบไปด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
เที่ยง     ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
บ่าย       นำท่านเดินเท้าเข้าชมภายในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ประกอบไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบมากมายหมายแห่ง และอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดประมาณ 1,266 สายพันธุ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด นำท่านนั่งเรือล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานชมน้ำตก Veliki Slap น้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยาน สูงถึง 70 เมตร จากนั้นอิสระเก็บภายแห่งความประทับใจ เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ         ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 ã นำท่านเข้าพักโรงแรม 4 ดาว ณ พลิทวิทเซ่ MIRJANA HOTEL หรือเทียบเท่า

 วันที่หก/ เมืองซิบีนิค – เมืองโทเกอร์           เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (SIBENIK) เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติกประกอบไปด้วยอ่าวซิบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร เมืองเก่าริมฝั่งทะเลเอเดรียติก ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจอง Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ นำท่านชม โบสถ์เซนต์เจมส์ Cathedral of St Jacob's อันงดงามที่สร้างสมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ 1431 โบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 2000
เที่ยง     ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเกอร์ (TROGIR) แกะเล็กๆที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองโบราณอีกเมืองของยุคกรีกและโรมัน เนื่องจากเมืองนี้คงรักษาสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจตุรัสกลางเมือง กำแพงเมืองและป้อมปราการ เมืองนี้ได้เป็นมรดกโลกโลกทางวัฒณธรรมจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้บูรณะในศตวรรษที่ 16 ผ่านชมหอนาฬิกา สร้างในศตวรรษที่ 14 ชมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ สร้างในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะสร้างเสร็จในปี 1500 งดงามด้วยกรอบบานประตูหินแกะสลัก อิสระชมเมือง
ค่ำ         ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ã นำท่านเข้าพักโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองสปลิท CORNER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด/ เมืองสปลิท - เมืองดูบรอฟนิค          เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม
นำท่านสู่ เมืองสปลิท SPLIT เมืองในแคว้นดัลเมเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสนัขพันธ์ดัลเมเชียน มีประชากรประมาณ 3 แสนคน ตัวเมืองโบราณสร้างล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมือง สไตล์เรอเนซองซ์ เป็นมืองมรดกโลกอีกด้วยนำท่านเข้าชมพระราชวังโอคลีเธี่ยน Diocletian Palance ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งเวนิส (จักรพรรดิโรมันที่ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ 243-316 รวมอายุ 73 ปี) ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10 ปี ค.ศ 295-305 พระราชวังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย
เที่ยง     ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค DUBROVNIK ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลเดรียติค  ชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด นำท่านชมน้ำพุโอโนฟริโอ Big Onofrio’s Fountain เดิมทีเป็นแหล่งน้ำที่ทดน้ำจากบ่อน้ำในริเตก้าดูบรอฟกา ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 ก.ม เข้ามาใช้ในเมืองมีทั้งสิ้น 16 จุดเรียงรายเป็นวงกลม จากนั้นอิสระเดินเล่นในเมืองเก่า หรืออิสระช็อปปิ้ง KONZUM ซุปเปอร์ขนาดใหญ่ แบรนด์ของโครเอเชีย เพื่อซื้อสิ้นค้าของฝากในราคย่อมเยาวร์
ค่ำ         ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ã นำท่านเข้าพักโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองดูบรอฟนิค DUBROVNIK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด/ เมืองดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิค           เช้า/-/-
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงามของทะเลเอเดรียติก นำท่านเข้าทางประตูปิเล Pile Gate ซึ่งเป็นทางเข้าหลักเพื่อขึ้นกำแพงเมืองแห่งนี้ ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนไปถึงปี ค.ศ 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นจองนักบุญเบลส St. Blaise ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก
เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค เพื่อกลับสู่ประเทศไทย
13.00 น. Qออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS732 DBV-VIE
14.20 น. ถึงสนามบินเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.25 น. Qออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS025 VIE-BKK (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ช.ม)

วันที่เก้า/ สนามบินสุวรรณภูมิ                 -/-/-

14.40 น.     เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวิสดิภาพและความประทับใจ II

 

**หมายเหตุ**

-รูปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น / โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริงหน้างานที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีสชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
พักที่             IBIS CDG AIRPORT , CDG PARIS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจ แอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 02-2945598,092-2945598
• Official Line ID: @mileagetour
• ทางอีเมล์ mileageair11@gmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.
 
 

                          

 

 

  

 

  


 

 

 


 
  
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้