มหัศจรรย์อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ มหานครสีชมพู 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย ราคาเริ่มต้น 17999

มหัศจรรย์อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ มหานครสีชมพู 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย ราคาเริ่มต้น 17999

เอกสาร PDF ที่นี่ 

มหัศจรรย์ อินเดีย 
ชมเมือง ......ชัยรุ่งมหานครสีชมพู 
CITY PALACE 
ป้อมปราการ AMBER FORT
อัคราฟอร์ท
เซนดรี 
วัดพระพิฆเนศ
ทางสายลม
มีน้ำกลาง
เลยหลวง
 
ราคาเริ่มต้น 17999.- บาท 
ได้ถึงปี 2567

 
   16.30 น. พร้อม ณ ลีโอดอนเมืองอาคาร 1 ในขณะที่ขาออกชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) พนักงานคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
19.30 น. ผู้โดยสารเมืองชัยในช่วงอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ FD 130 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)
22.35 น. ขอเชิญชมวิดีโอชัยปุระวิทยาของอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและปฏิบัติตามอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาดำเนินการที่อินเดียช้ากว่าผู้ผลิตตรวจสอบ 1.30 ชั่วโมงนาฬิกานาฬิกาตามปกติในคืนนี้ ) เมืองชัยรุ่ง หรือที่ทุกคนจะเลือกใช้ “นครสีชมพู” โดยพื้นฐานแล้วรัฐราชสถานมีมากกว่า 3 องค์กรที่มีความสำคัญต่างๆ ในคัมนาคัม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบันท่องเที่ยวชี้แจงชัยมีส่วนประกอบสถานที่และประวัติศาสตร์ค้นหาเก่าแก่ เมืองชัยๆร้านอาหารที่เข้ามาท่องเที่ยวกับ GOLDEN TULIP/PARK
INN HOTEL หรือเนื้อหาระดับ 4* เมืองชัยส่วนมาตรฐาน (
โรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวทัวร์โรงแรมเท่านั้นแนะนำเท่านั้นแต่โรงแรมความเข้มข้นโรงแรมระดับกัน)                 

 

 เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่แห่ง
 นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่บางครั้งท่านอาจสังเกตการได้ยินสายลม (HAWA MAHAL) พิจารณาสร้างด้วยทรายสีชมพู และสีแดงถอดแบบจากมากทรงของมงกุฎพระนารายณ์ดูหนังสรรเสริญของสายลมอย่างมี เสียง 5 ชั้นและวันนี้ 15 เมตรมีและทั้งหมด 953 บานเป็นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเท... ต่างๆ ในเมืองได้ซึ่งคนภายนอกอาจจะเห็นนางสนมในวังได้ตามปกติก่อนจะเคร่งครัดผ้าคลุมผ้าคลุมหญิงนำ ท่านถ่ายรูปหน้าวิหารสายลมที่ถ่ายรูปต้นฉบับที่โด่งดังที่มาจากระบบตามอัธยาศัย
และนำท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยระบบควบคุมและระบบควบคุมสูงอาเมร์โดยมหาราชาแมนสิงห์(ราชา มาน ซิง ห์) แต่เดิมที่โลหะเป็นป้อมปราการที่สำคัญสามารถป้องกันข้าที่มาที่ต้องการแม่น้ำและขนาดกำแพงศึกของป้อมปราการและที่สำคัญ... ซึ่งภายในจุดนั้นยังมีพระตำหนักและสวยงามมากมายในภายในนั้น ส่วนราชตปุกับโมกุล (พิเศษ!! ท่านนั่งรถจีปขึ้นไปชมที่นี้) 
ในกรณีที่นำท่านผ่านชมด้วยตนเองน้ำ (JAL MAHAL) ส่วนเวลา Man Sagar ที่นี่จะมีการการะห์ที่ประกอบ หลักและตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสี แดงรวมกันทั้งหมด 5 ชั้นที่ 4 ค้นหาระดับน้ำสูงสุดที่เหลือเพียงสุดเท่านั้น เที่ยง ä ห้องอาหาร
ณ ร้านอาหาร
นำท่านสู่หลวง (CITY PALACE) สร้างระดับน้ำสูงสุดที่เหลือโดยโดย แบบราชปุตกับโมกุลในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความร้อนไฮไลท์ที่จุดดังกล่าวนิยมถ่ายรูปที่ “ลานเป็ด” ลานแสดงของเหล่านางร้องที่มาร่ายรำ ณ ลานดังกล่าว...ส่วนประตู 4 ประตูที่ทุกบานระบบควบคุมที่ห้อง 4 ระดับที่ 1 จะเป็นช่วงฤดูกาลที่จะประตูเข้าออกประตูที่ 2 ภายในประตูซีซั่นที่ 3 ประตูโค้งสีเขียวต่อไปในประสิทธิภาพและประตูที่ 4 ประตูดอกไม้ ตัวแทนของฤดูหนาว และเมื่อท่านมองไปยังด้านบนสุดของวิหารก็ดูแลห้องพักการควบคุมประสิทธิภาพของราชวงศ์ที่ศูนย์กลาง ​​สู่
ผู้ใช้เดินทางสู่เมืองอัครา (ใช้เขียนข่าว) ธันวาคม 4.30 ชั่วโมง)
เย็น ä ให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ วันที่โรงแรม CRYSTAL SAROVER/CLARKS SHIRAZ หรือ อุทยานแห่งชาติ
ระดับ 4* เมืองอัครามาตรฐานอินเดีย

เพียงโรงแรมเท่านั้นที่จะแนะนำเท่านั้นเพื่อการศึกษาแต่โรงแรมโรงแรมระดับกัน)

 เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่นี้มีความสำคัญต่อ
 ที่ชีวิตผู้โดยสารเดินทางสู่ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่รำลึกถึงสถานที่แห่งความรักที่ไม่อาจชาห์ชะฮานกับพระ มเหสีที่พบกับคู่รักตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีต่อนักร้องก็ทรงอภิเษกจัดงานแต่งงานกันในพิธีชาห์ชะฮาน... ฆลถ่ายทอดมาที่หลุมฝั่งศพของพระนางมุมตัชมาฮอท ลที่ทรงสิ้นพระชนม์หลังจากให้กำเนิดธิดาองค์ที่ 14 ใช้การควบคุมและร่วมออกแบบมากกว่า 20,000 คนและใช้งานสร้างถึง 22 ปีนั้นฮาร์ดแวร์ด้านยาวด้านละ 100 ระยะทาง 60 เมตรมีเนื้อที่พิจารณา 42 เอเคอร์สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวลา สิงและประดับด้วยเพชร พลอยบันเทิงจากหลากหลายประเทศและรัชเซีย ต้องทราบเพิ่มเติมเที่ยง ä บริการเสิร์ฟอาหาร ณ ที่แห่งนี้
เป็นผู้นำ
ท่านสู่อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการที่สำคัญอีกและอีกครั้ง ใช้เป็นมรดกโดยองค์กรยูเนสโกรีสอร์ทที่ยืดเยื้อถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลผู้นำโดนเด่นด้วยการสร้างโดยอิฐอาคารส้มกำแพงถึงชั้นจะแบ่งโซนต่างๆ ส่วนห้องต่างๆ ท้องพระโรงลินน้ำพุสวนสมุนไพรและป้อม ปราการที่พระเจ้าชาห์ฮาชะนถูกขุมพลังดีเซลโดยมักจะได้นำทุกคนมาอีกครั้งไว้เสมอในทรงกรุงเศร้าโศกเสียพระทัยที่พระมเหสีทัวร์ตัชมาฮาลสิ้นพระชนม์และจิตวิญญาณได้ใช้ชีวิต ณ ป้อมจอมองดูครั้งหนึ่งธารัชมาฮาลจากอัคราฟอร์ทพระพระมเหสีอันเป็นที่รักจนสิ้นพระชนม์จำได้ว่า
คุณก็สามารถท่านแชนด์ได้ (CHAND BAORI) ไปยังที่นี่ไปที่บ่อน้ำขั้นบันได ที่ลึกที่สุดในอินเดียมีขั้นบันไดถึง 3,500 ลำไส้ลึก 13 ชั้นลึกกว่า 30 ด้านนอก 9 ต้องใช้ที่น้ำสามารถต้องใช้ขั้นตอนประกอบชาวเมืองมาสร้างบ่อน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับสิ่งต่างๆ ไปยังวัดพระพิฆเนศ (วัดพระพิฆเนศ) นั่นเองนั่นเองนั่นเองที่ประชาชนและชาวอินเดียต้องเคารพสักการะเพื่อเป็นเกียรติแก่เชื่อถือโดยเซธ ใจ ราม ปาลิวาลทันทีแล้ว 18 อีกครั้งๆ นี้เองเองซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวในความเป็นผู้นำและพระเจ้าแห่ง ถือเป็นมงคลความรู้ เทพมักจะเปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตแห่งความสุขนิรันดร์
เย็น ä บริการอาหาร ณ อาหาร
ที่ได้รับการยอมรับให้ท่านเดินทางสู่แลนชัยอีกครั้งอีกครั้งเดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.05 น. ควบคุมชัย มุงหน้าสู่ประเทศไทย โดยที่ FD 131

04.30 น. ถึงเวลาถึงแลนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมมิทราบประวัติ

หมายเหตุ : วันที่ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ปิดทุกวันศุกร์ทางเครื่องขอสงวนสิทธิ์ในโปรแกรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมทัชมาฮาลได้โดย เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก** ที่ 

บริษัทไมล์เลจแอร์เวลจำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• mileage-air@hotmail.com

 

  


 

 

 


 
  
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้