เผยรายชื่อ 80 ห้องแล็บ พร้อมตรวจ โควิด 19 เตรียมขยายเพิ่มครอบคลุมทั่วประเทศ

เผยรายชื่อ 80 ห้องแล็บ พร้อมตรวจ โควิด 19 เตรียมขยายเพิ่มครอบคลุมทั่วประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยรายชื่อห้องแล็บ ตรวจ โควิด 19 จำนวน 80 แห่ง เตรียมเปิดเพิ่มอีก 30 แห่งภายใน 2 สัปดาห์ ครอบคลุมทั่วประเทศ


วันที่ 8 เมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 สำหรับการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 80 แห่ง (จากเดิม40แห่ง) ได้แก่

             กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 39 แห่ง

             ภาครัฐ 20 แห่ง

             1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
             2. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
             3. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
             4. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
             5. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             6. โรงพยาบาลราชวิถี
             7. สถาบันบำราศนราดูร
             8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             9. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
             10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
             11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
             12. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
             13. คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
             14. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
             15. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
             16. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
             17. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (จ.สมุทรสาคร)
             18. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
             19. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
             20. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

             เอกชน 19 แห่ง

             1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
             2. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
             3. คลีนิคเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
             4. หวนจียีนเทคโนโลยี คลีนิคเทคนิคการแพทย์
             5. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
             6. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
             7. โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
             8. โรงพยาบาลเวชธานี
             9. บริษัท พีซีที ลาบอราทอรี่ส์ เซอร์วิส จำกัด
             10. โรงพยาบาลพระรามเก้า
             11. โรงพยาบาลนครธน
             12. โรงพยาบาลเวิล์ดเมดิคอล (จ.นนทบุรี)
             13. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
             14. โรงพยาบาลนนทเวช (จ.นนทบุรี)
             15. โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
             16. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (จ.สมุทรปราการ)
             17. โรงพยาบาลสินแพทย์
             18. โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
             19. โรงพยาบาลมหาชัย (จ.สมุทรสาคร)

             ต่างจังหวัด 41 แห่ง

             ภาครัฐ 37 แห่ง

             1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) 14 แห่ง

             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
             - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)

             2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1, 2, 4, 10 (4 แห่ง)

             - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
             - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
             - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
             - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

             3. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
             4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             5. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (อ.แม่สอด จ.ตาก)
             6. โรงพยาบาลลำปาง
             7. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์)
             8. โรงพยาบาลนครปฐม
             9. โรงพยาบาลเชียงราชประชานุเคราะห์
             10. โรงพยาบาลนครพิงค์ (จ.เชียงใหม่)
             11. โรงพยาบาลสุรินทร์
             12. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (จ.สุพรรณบุรี)
             13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จ.สงขลา)
             14. โรงพยาบาลขอนแก่น
             15. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (จ.ชลบุรี)
             16. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
             17. โรงพยาบาลยะลา
             18. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
             19. โรงพยาบาลแม่สอด (จ.ตาก)
             20. โรงพยาบาลชัยภูมิ
             21. โรงพยาบาลหัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

             เอกชน 4 แห่ง

             1. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (จ.ภูเก็ต)
             2. โรงพยาบาลศรีสวรรค์ (จ.นครสวรรค์)
             3. บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด
             4. เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลีนิคเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง

            นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่กำลังเตรียมการเปิดตรวจภายใน 1-2 สัปดาห์ อีก 30 แห่ง ซึ่งจะทำให้มีห้องปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 110 แห่ง ได้แก่

             1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             2. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             3. โรงพยาบาลสันทราย (จ.เชียงใหม่)
             4. โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน
             5. โรงพยาบาลน่าน
             6. โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก)
             7. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
             8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (สระบุรี)
             9. โรงพยาบาลปทุมธานี
             10. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (จ.นนทบุรี)
             11. โรงพยาบาลสระบุรี
             12. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
             13. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (จ.กาญจนบุรี)
             14. โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จ.จันทบุรี)
             15. โรงพยาบาลชลบุรี
             16. โรงพยาบาลพุทธโสธร (จ.ฉะเชิงเทรา)
             17. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
             18. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
             19. โรงพยาบาลสว่างแดนดิน (จ.สกลนคร)
             20. โรงพยาบาลหนองคาย
             21. โรงพยาบาลสกลนคร
             22. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
             23. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
             24. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (จ.อุบลราชธานี)
             25. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
             26. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
             27. โรงพยาบาลหาดใหญ่ (จ.สงขลา)
             28. โรงพยาบาลสตูล
             29. โรงพยาบาลนราธิสาส
             30. โรงพยาบาลปัตตานีที่มา : KAPOOK

BY : ขนุน

 

สนใจแพคเกจท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบินทั่วโลก หรือบัตรท่องเที่ยวต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2945598, 092-294 5598
หรือ คลิ๊ก https://www.itravelroom.com/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้