PLEASURE EGYPT อียิปต์อารยธรรมแม่น้ำไนส์ ใต้ท้องทะเลทราย 8 วัน 6 คืน บินภายใน2 เที่ยวบิน

PLEASURE EGYPT อียิปต์อารยธรรมแม่น้ำไนส์ ใต้ท้องทะเลทราย 8 วัน 6 คืน บินภายใน2 เที่ยวบิน


 
 
วันที่ 1/ กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร

06.00 น. U พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ T สายการบินโอมาน กรุณาสังเกตุป้าย PLEASURE EGYPT              
09.10 น.  Qออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WY818 BKK-MCT 09.15-12.35 น. บินประมาณ 6.20 ช.ม
12.35 น.  ถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน รอเที่ยวบินต่อสู่ไคโร (รอประมาณ 2.15 ช.ม)
14.50 น.  Qออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WY405 MCT-CAI 14.50-17.25 น. บินประมาณ 4.35 ช.ม
17.25 น.   เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ            ä รับประทานอาหารโรงแรม
ã พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 
 วันที่ 2/ไคโร  - ปิระมิด – เมมฟิส - ซัคคาร่า ( B/L/D)
เช้า         ä รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
06.35 น.    นำท่านเดินทาง สู่ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เช่น มหาปิระมิดคี (Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น  ** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!!***
กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$, หากต้องการมุดใต้ปิระมิตกรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
เที่ยง      ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย       นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า  (Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
ค่ำ          ä รับประทานอาหารภัตราคาร อาหารท้องถิ่น
ã พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

 วันที่ 3/พิพิธภัณฑ์ - ป้อมปราการเก่า – สุเหร่าโมฮัมหมัด - ตลาดข่าน ( B/L/D )
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ใหม่ นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโปราณวัตถุล้ำค่า จัดตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) และอื่นๆมากมาย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาสู่ยุคฟาโรห์ และยุคเกรโก-โรมัน, ยุคคอปติกและอิสลามิก มาจนถึงยุคโมเดิร์น หรืออียิปต์ในยุคสมัยปัจจุบันไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือ Royal Mummies Hall ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดแสดงมัมมี่ของกษัตริย์และราชินีแห่งอียิปต์โบราณ บรรยากาศจะเป็นการจำลองมาจากสุสานที่ฝังพระศพจริงที่หุบผากษัตริย์
เที่ยง      ä รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย         ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ  เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า
ค่ำ          ä รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ã พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
*** หมายเหตุ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์หลวงอียิปต์ (GEM : Grand Egyptian Museum) ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ หากต้องการเข้าชมกรุณาแจ้งล่วงหน้า และขอแจ้งว่าพิพิธภัณฑ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะไม่สามารถเข้าได้ทุกห้อง จะสามารถเข้าได้เฉพาะที่พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าเท่านั้น

วันที่ 4/ไคโร – วิหารฟิเลย์ - เสาหินโอเบลิก - ไฮด์แดม - อัสวาน ( -/L/D )
เช้า        ä รับอาหารกล่อง - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
03.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เพื่อบินสู่เมืองอัสวาน
05.30 น. Qออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS82 CAI-ASW 05.30-06.55 น
06.55 น.  ถึงสนามบินอัสวาน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าที่เมืองอัสวาน
นำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ในอดีตวิหารเคยถูกสร้างขึ้นบนเกาะฟิเลกลางแม่น้ำไนล์ แต่เมื่อเขื่อนอัสวานสร้างเสร็จ วิหารทั้งวิหารก็จมอยู่ใต้ระดับน้ำ นานาชาติจึงเข้ามาช่วยเหลือโดยการสร้างทำนบกั้นน้ำ และย้ายหินทีละก้อน ขึ้นมาสร้างวิหารแห่งใหม่ที่เกาะอากิลเกีย แทนที่ตั้งเดิม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก เรือแม่น้ำไนล์
เที่ยง       ä รับประทานอาหาร ภัตตาคารในเรือ บุฟเฟย์
บ่าย         นำท่านชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ ชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก จากนั้นนำท่านลงเรือเล็กเพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไนล์ ชมวิถีชีวิตชนเผ่านูเบียนหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงอนุรักษ์อารยธรรมที่เก่าแก่ บ้านเรือนเต็มไปด้วยสีสันสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์แทนแม่น้ำไนล์
ค่ำ           ä รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
 ã  พักเรือแม่น้ำไนล์ระดับ 5 ดาว

 วันที่ 5 / อัสวาน – อาบูซิมเบล – วิหาร รามเสสที่ 2 - คอมออมโบ ( B/L/D )
เช้า         ä รับอาหารกล่อง
นำท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่เมืองอาบูซิมเบล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช.ม) ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) เป็นวิหารที่สำคัญ ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับอัสวาน เพื่อเข้าสู่เรือแม่น้ำไนล์
ä รับประทานอาหาร ภัตตาคารในเรือ บุฟเฟย์
บ่าย         เรือออกเดินทางสู่เมืองคอมออมโบ เมื่อเรือเทียบท่าแล้ว นำท่านชมวิหารคอมออมโบ เป็นวิหารทสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ   ถัดไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือ เรือออกเดินทางสู่เมืองเอ็ดฟู
ค่ำ           ä รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
ã พักเรือแม่น้ำไนล์ระดับ 5 ดาว

วันที่ 6/ เอ็ดฟู - ลัคซอร์ ( B/L/D )
เช้า           ä รับประทานอาหารเช้าในเรือ
นำท่านชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต้องนั่งรถม้าสู่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล้ว นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า
กลางวัน  ä รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
บ่าย         เรือแล่นสู่เมืองลัคซอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชมวิหารลัคซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา หน้าวิหารมีรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมาเป็นฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)
ค่ำ           ä รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
ã  พักเรือแม่น้ำไนล์ระดับ 5 ดาว

วันที่ 7/เมืองลัคซอร์ –ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
( B/L/D )
04.30 น.    หากท่านสนใจขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้อเพิ่มท่านละประมาณ 150 $ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า           ä รับประทานอาหารเช้าในเรือ
ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลัคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์  นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูป  จากนั้นนำท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings)  ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบันนี้ นำท่านเข้าชม3สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุด จากนั้นนำท่านชมวิหารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว
กลางวัน    ä รับประทานอาหารภัตราคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย           นำท่านชม เขตตะวันออก (East Bank) มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว
17.30 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินลัคซอร์ เพื่อบินสู่สนามบินไคโร
19.40 น.    Qออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS67 LXR-CAI 19.40-20.50
20.50 น.    ถึงสนามบินไคโร เพื่อต่อไฟล้ท์เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
 
.................................................................................


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้