ลดทันที 3000 บาท MARHABA JORDAN 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN

ลดทันที 3000 บาท MARHABA JORDAN 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN


 
MARHABA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHTS
บินตรงไม่เสียเวลา นอนเพตรา นอนวาดิรัม นอนเดดซี ไม่เดินทางย้อนไปมา

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***

Ø กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว

Ø เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่

Ø ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”

Ø นอนโรงแรมริมทะเลสาบเดดซี จุดต่ำสุดของโลก โอโซนเยอะที่สุดในโลก ผอกโคลนลอยตัวเต็มที่

Ø นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน

Ø ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล

Ø นอนนับดาวกลางทะเลทรายวาดิรัม เต้นท์โดม ที่มาของคำว่าดาวอังคาร ตามรอยภาพยนต์ The Martian

  ***บินดีพักดี บินตรงไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง พักเต้นท์โดม กลางทะเลทราย***

*พิเศษ* พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!!
 
 
วันที่หนึ่ง/ สนามบินสุวรรณภูมิ         -/-/-
21.00 น.      U คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4  แถว ประตู 7 แถว Q พร้อมเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ MARHABA JORDAN
 
วันที่สอง/อัมมาน  –  โรมันเจอราช -  เมืองพันเสา - เพตรา
เช้า/กลางวัน/เย็น
00.30 น.      Q เหินฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 183 0030 0515 เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  8.45 ชั่วโมง)
05.15 น.      คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
เช้า              ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 100 – 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน) ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเข้าเมือง
เที่ยง           ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช (SET MENU)
บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มีจุดให้แวะเข้าห้องน้ำ
เย็น             ถึงโรงแรมให้ท่านได้เข้าห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ               ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET)
ã นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาว ณ เมืองเพตรา Hyatt Zaman Petra หรือเทียบเท่า

วันที่สาม/เพตรา – ทะเลทรายสีชมพูวาดิรัม
เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์
นำท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
ในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้
ชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง  SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากัน สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ในสมัยโรมันได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ 3,000 คนเที่ยง         
เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (BUFFET)\
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ ซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918 ทะเลทรายนี้ถูกใช้เป็นฐานในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็น สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” นำท่านเข้าสู่แค้มป์ห้องพักเต้นท์โดมกลางทะเลทราย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเก็บภาพบรรยากาศทะเลทรายสีชมพูยามเย็น
ค่ำ               ä รับประทานอาหาร ในแค้มป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน  
ã Luxury Rum Magic Camp, Martain Tents หรือเทียบเท่า

วันที่สี่/ทะเลทรายวาดิรัม – เดดซี      เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายวาดิรัมที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมสถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)
เที่ยง           ä รับประทานอาหาร ในแค้มป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่น
บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (ใช้เวลาประมาณ 4 ช.ม)
ทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลก
มากกว่า 20% ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต่ำ       ที่สุดในโลกจึงทำให้บริเวณนี้มีอ็อกซิเจนและอากาศสดชื่น เมื่อถึงเมืองเดดซี นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่เดดซี ให้ท่านได้เข้าห้องพัก เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลงเล่นน้ำเดดซี ใช้เวลาตามอัธยาศัย โรงแรมที่พักมีหาดส่วนตัวสามารถเดินลงหาดได้เลย และสามารถลงอีกรอบตอนเช้าได้ เพื่อสุขภาพผิวอุดมด้วยแร่ธาตุ
ค่ำ              ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET)
ã พักโรงแรมระดับสี่ดาว ณ เมืองเดดซี DEAD SEA GRAND EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า/เมาท์ เนโบ – มาดาบา – ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน                       เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม-เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   ชมและถ่ายรูปจุดชมวิว  นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด  เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ
เที่ยง           ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BUFFET MENU)
บ่าย             นำท่านชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
20.00 น.      จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

วันที่หก/สนามบินสุวรรณภูมิ                 -/-/-
02.10 น.      Qออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 180 0210 1515
15.15 น.      เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ II
...........................................................
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไมล์เลจแอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• โทร 092-294-5594
• Official Line Line ID: @mileageair
• ทางอีเมล mileage-air@hotmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์   09:00 - 18:30 น.
                เสาร์             09:00 - 14:00 น.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้